Завтра 9 февраля в 14-00 в Окружном административнои суде г. Киева по адресу ул. Крещатик 12, 2 этаж состоится заседание суда по делу родители против Министерства Образования Украины. Родители требует, чтобы школа не зомбировала детй на односторонний взгляд происхождения Вселенной, Земли и человека. Засилье материалистической, атеистической теории происхождения уже много десятилетий ламает умы поколений.
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ВСЕСВІТУ І ЖИТТЯ пре длагает свои варианты учебников с учётом теории сотворения Вселенной.
Это первый прецедент судебного дела против атеизма. Прошлые попытки найти общий язык с минобразования заканчивались отказом министерства идти на контакт.
Окружному адміністративномУ суду м. Києва


місто Київ, в ул. Десятинна, 4/6ПОЗИВАЧІ:

Городицький Роман Зеновійович в інтересах

Городицького Івана Романовича, 02.04.1997 р.н.,

Городицької Христини Романівни, 03.03.1 999 р.н.,

Городицького Петра Романовича, 17.11.2000 р.н.,

прож: 82100, м. Дрогобич Л ьвівської області…Андрущакевич Марія Андріївна в інтересах

Андрущакевич Ан дріана Віталійовича, 07.04.1993 р.н.,

Андрущакевич Вікторії Віталіївни, 02.05.1994 р.н.,

Андрущакевич Давида Віталійовича, 15.03.1998 р.н.,

прож.: 82100, м. Дрогобич Львівсько ї обл….Николаїшин Богдан Никифорович в інтересах

Николаїшин Назарія Богдан овича, 11.03.1997 р.н.,

Николаїшин Ганни Богданівни, 24.06.1999 р.н.,

прож.: 82100, м Дрогобич Львівської обл….Шепетько Володимир Іванович в інтересах

Шепет ько Анастасії Володимирівни, 23.04.2006 р.н.,

прож.: м. Харків…Лисенко На талія Юріївна в інтересах

Лисенко Вікторії Вікторівни, 04.01.1995 р.н.,

прож.: м. Ха рків…Федис Людмила Іванівна в інтересах

Федис Іванни Євгенівни, 09.03.1996 р.н.,

Федис Христини Євгенівни, 07.05.1997 р.н.,

Федис Наталії Євгенівни, 01.09.199 8 р.н.,

прож. 82100, Львівська обл., м. Дрогобич…М’яснікова Людмила Ігорів на в інтересах

М’яснікова Руслана Сергійовича, 14.11.1993 р.н.,

М’яснікова Валерія С ергійовича, 30.04.1995 р.н.,

М’яснікової Вікторії Сергіївни, 12.05.1998 р.н.,

прож. 79000, м. Львів…Козій Тамара Вадимівна в інтересах

Козій Миколи Олександро вича, 05.04.2001 р.н.,

прож. 82100, Львівська обл., м. Дрогобич…ГО „Інсти тут проблем походження

І розвитку Всесвіту і життя”,

03028, м. Київ…


ВІДПОВІДАЧ: Міністерство освіти та науки України,

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10Про визнання неправомірними рішень та діянь

центрального виконавчого органу держ авної влади

щодо порушення конституційних прав дитини

у сфері загальнообов’язкової освіти

П О З О В Н А З А Я В АНаші діти навчаються у вітчизняних загальноосвітніх навчальних закладах, в яких здобувають середню освіту, у зв’язку з чим відповідачем – МОН України – грубо порушуються їхні конституційні права, а саме права, передбачені ст.ст. 3,21,23,24,28,35,64 Конституції України, які гарантують, що людина є найвищою соціальною цінністю, що права і свободи людини визначають зміст і спрямованість діяльності держави й утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості і її права не можуть бути обмежені, а також гарантії щодо вільного вибору світогляду, ст.5 ЗУ „Про загальну середню освіту”, ст.5 ЗУ „Про інформацію” і ст.6 ЗУ „Про освіту” щодо отримання якісної освіти та знань на основі повної, об’єктивної та достовірної інформації. (копії свідоцтв про народження додаються, при необхідності під час судового розгляду будуть подані довідки з місця навчання дітей).

Дитина, приходячи в школу, вже здатна самостійно розрізняти добро і зло та утверджуватися в цьому. І саме цей вільний особистісний вибір дитини стає основою її ідентичності і зростання, фізичного, психічного та морально-світоглядного здоров’я й повинен бути під пильним захистом держави та основою навчально-виховного процесу у школі. Проте, МОН України в основу цього процесу під ширмою наукового підходу кладе забезпечення монопольного становища лише одного, матеріалістичного світогляду, здійснюючи насильство над вільним вибором дітей, чим грубо порушує їх конституційні права.

Про факти порушення конституційних прав дітей позивачами Шепетько В.І., Городицьким Р.З., Николаїшин Б.Н., Андрущакевич М.А., було заявлено відповідачеві у письмовій заяві-скарзі та висловлено претензії, які були безпідставно відхилені листом МОН України від 06.11.2008 р. (копія якого додається), а тому вважаємо його рішення та діяння незаконними з причин, викладених нижче.

Діти позивачів навчаються в державних загальноосвітніх навчальних закладах в містах Львівської області та Харкова, а тому їх конституційні права на вільний вибір світогляду вже порушуються, а дитина позивача Шепетько В.І., Шепетько А.В., 2006 р.н., незабаром розпочне навчання в шкільному закладі, у зв’язку з чим існує реальна небезпека порушення її конституційного права в майбутньому, і тому, за аналогією із ст.1163 ЦК України, позивач має право вимагати усунення передумов, що можуть загрожувати в майбутньому порушенням конституційного права дитини.

Статутними завданнями ГО „Інститут проблем походження та розвитку Всесвіту і життя” (далі – Інститут) є осмислення та розв’язок наукових і світоглядних проблем з позицій відмови від монопольного становища атеїстичного світогляду в науці та спроб інтеграції науки з різними світоглядами, а також сприяння державним і недержавним науковим організаціям України у виробленні нової науково-світоглядної та освітньої парадигм, та захист інтересів членів Інституту й участь у проведенні консультацій та спеціальних науково-світоглядних експертиз згідно поданих запитів стосовно світоглядних прав громадян. Тому він має право заявляти про незаконність дій відповідача і спільно із позивачами-батьками дітей вимагати усунення зазначених у позовній заяві фактів порушення конституційних норм і прав дітей.

Про факти порушення конституційних прав дітей (учнів) представниками Інституту неодноразово було заявлено відповідачеві та висловлено науково аргументовані претензії щодо якості освіти, які були безпідставно відхилені листами МОН України від 10.06.2005 р., 18.08.2006 р., а заява від 04.03.2008 р. взагалі була залишена без відповіді відповідача; при цьому проект альтернативного шкільного курсу, складеного співробітниками Інституту, був безпідставно відхилений відповідачем наприкінці 2006 р., а всі запрошення представникам відповідача відвідати хоча б одну з 5 прес-конференцій Інституту, присвячених помилкам у шкільних підручниках, відповідач проігнорував (копії додаються), а тому вважаємо його рішення та дії незаконними з наступних причин.

Ст.19 ч.2 Конституції України встановлює, що органи державної влади, в т.ч. й відповідач Міністерство освіти та науки України, зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Вітчизняне загальнообов’язкове навчання, як процес засвоєння дітьми довідково-енциклопедичної інформації, наукової інформації, інформації про навколишній світ, відбувається на основі норм, передбачених Державним стандартом повної і базової освіти, затв. постановою КМУ від 14.01.2004 р. № 24, а також стандартів знань з кожного навчального предмету, встановлених програмами МОН з навчальних дисциплін для загальноосвітніх навчальних закладів, які (програми) передбачають, що головною метою навчання в середнiй школi є формування в учнів засобами фiзики, біології, астрономії, географії тощо „наукового свiтогляду i вiдповiдного стилю мислення” (див. програми „Біологія”, „Природознавство”, „Географія. Економіка”, “Історія України. Всесвітня історія”, „Фізика. Астрономія” тощо).

Ми підтримуємо послідовне впровадження принципу науковості в системі української державної освіти, але кажемо слідом за академіком, Президентом Російської Академії наук Ю.С.Осиповим: „Необхідно відрізняти науку як раціональну пізнавальну діяльність від так званого наукового світогляду, який насправді наукою не є, але використовує науку, а також спирається на деякі філософські системи; найяскравіший приклад – це матеріалізм. Проаналізувавши історію принаймні трьох із половиною століть, сьогодні можемо визнати: такий ексцентричний світогляд, що претендував на універсальність і заміну релігії, звичайно, не відбувся…” (Виступ на Всесвітньому Російському Народному Соборі, 18-20 березня 1998 р.).

А МОН і АПН України займають прямо протилежну до Російської Академії наук позицію з питання змішування науки і т.зв. наукового світогляду. Так, будучи головними організаторами міжнародного симпозіуму з проблем викладання фізики у школі (Кам’янець-Подільський держуніверситет, листопад 2006 р.), вони стверджують у резолюції, що кінцевим завданням цього викладання є „формування на цій основі діалектико-матеріалістичного світогляду” (Журнал „Фізика та астрономія в школі”, 2007/3, с. 53-54). Це парадакосально поєднується з пропозицією організаторів симпозіуму доповнити підручники з фізики матеріалом з „екстрасенсорики, телепатії, астрології, реінкарнації” (там само, с. 54). Виходить, що всьому „темному” з позаматеріального світу прихильники діалектико-матеріалістичного світогляду готові поступитися, але тільки не „світлому” - високоморальності та підтвердженій сучасними науковими фактами інтелектуальності першооснови світу, наявності смислу його існування та вищого смислу існування людини тощо.

На нашу думку, відповідач використовує вузьке і неадекватне тлумачення світогляду, бо світогляд, крім знань, включає в себе емоційно-чуттєве переживання і духовно-практичне освоєння світу, і за своїм змістом ділиться на 2 головних різновиди – ідеалістичний/теїстичний і натуралістичний/атеїстичний, які в різних своїх формах наскрізно проходять крізь усю історію людства. Більше того, положення навчальних програм про формування наукового свiтогляду як головну мету навчання суперечить ст.ст.3,35 Конституції України.

Тому безальтернативне насаджування відповідачем у школі виключно матеріалістичного погляду на походження світу означає пропаганду догм однобічного світогляду, „наукової” – а насправді діалектико-матеріалістичної – квазірелігії. Про це ж каже доктор філос. наук, ст.н.с. Інституту філософії НАНУ С. Пролєєв: „У школі <...> праця навчання і праця мислення перетворилися на пропаганду світогляду. <...> Навчання виконує квазірелігійну місію. <...> Це є примат ідеї над дійсністю.” (С. Пролєєв, „Філософська думка”, 2009/1).

Розвиток в учнів критичного мислення, як одна з цілей навчання, є неможливим без повноти інформації, тобто без знання усіх основних альтернативних гіпотез, без комплексного бачення проблеми, а повноту інформації при розгляді проблеми походження світу якраз і не забезпечує відповідач.

Також, ст.5 ЗУ „Про інформацію”, визначає основні принципи інформаційних відносин, в яких закріплено об’єктивність і вірогідність інформації, а також її повнота і точність. Оскільки ст.ст. 18,24 даного закону відносять до інформації довідково-енциклопедичного характеру систематизовані, документовані або публічно оголошені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище, то отримання достовірної природознавчої інформації в загальноосвітніх навчальних закладах підпадає під дію вказаного закону та повинно відповідати його вимогам. Ст.ст. 46,47 ЗУ „Про інформацію”, гарантує, що інформація не може бути використана для посягання на права і свободи людини шляхом надання інформації, що не відповідає дійсності.

Крім цього, ст.ст. 17,29 Конвенції Генеральної Асамблеї ООН від 20.1.1989 р. „Про захист прав дитини” передбачають, що освіта повинна бути якісною, тобто такою, що „сприятиме соціальному, духовному і моральному благополуччю, здоровому фізичному і психічному розвитку дитини, розвитку особистості в повному обсязі”.

Таким чином, навчання в загальноосвітніх навчальних закладах передбачає здобуття якісної освіти, отримання максимально повної, об’єктивної, точної та науково вірогідної (достовірної) наукової інформації.

На виконання Держстандарту освіти відповідач МОН України, на підставі ст.12 ЗУ „Про освіту” та „Положення про Міністерство освіти та науки України”, здійснює складання навчальних програм, перевірку, відбір і допуск навчальних підручників, посібників і методичної літератури для викладання навчальних дисциплін, під час чого ним допущено грубі порушення об’єктивності і достовірності наукових знань та рівноправності світоглядних виборів учнів.

У сфері загальнообов’язкової освіти на час звернення до суду використовуються шкільні підручники та дошкільні навчальні посібники, допущені відповідачем для використання у навчальному процесі в 2009/10 рр., згідно листа МОН України від 13.07.2009 № 1/9 – 477.

У вказаній навчальній і навчально-методичній літературі панує матеріалістична (атеїстична) концепція висвітлення проблем історії, науки, релігії та суспільного життя, а саме – слабко підтверджене науковими фактами еволюційне вчення Ч.Дарвіна та інших про виникнення світу та походження людини. Єдине еволюційне вчення складається з кількох складових концепцій: космологічна еволюція (виникнення Всесвіту завдяки Великому вибуху), хімічна еволюція (самовільне зародження життя із неживої матерії), біологічна еволюція (або синтетична теорія еволюції, надалі СТЕ), яка догматично стверджує походження усіх видів рослин і тварин від єдиного предка, а також еволюція людини від мавпоподібного предка (самовільне зародження здатності до абстрактного мислення, мовних здатностей, духовного людського життя), соціальна еволюція тощо.

Усі ці окремі еволюційні гіпотези є якоюсь мірою науковими, але одночасно й значною мірою ненауковими, бо до всіх них незастосовна більшість із шести основних вимог наукової методології (можливість прямих спостережень, можливість лабораторних експериментів, можливість чітких теоретичних передбачень, спростовуваність, контрольованість усіх основних змінних, повторюваність експериментальних результатів). Ці сумнівні гіпотези подаються в шкільних підручниках як повністю науково достовірні, тобто без зазначення міри їхньої відповідності науковим фактам, без повідомлення учням, що ці теорії не можна суворо ні довести, ні спростувати, й що їм можна довіряти не більш, ніж даним міфологічних та релігійних джерел.

Крім того, зазначені еволюційні гіпотези подаються в шкільних підручниках як єдино розумово прийнятні сценарії походження світу. Більше того, вони подаються детально, розгорнуто, повноцінно, – в той час як інші гіпотези виникнення світу та походження людини, в т.ч. гіпотеза Розумного Задуму, не згадуються зовсім, або ж подаються недетально, нерозгорнуто, неповноцінно – максимум трьома-п’ятьма реченнями на цілу гіпотезу, та ще й супроводжуються принизливими назвами „міф” та „релігійний забобон” (витяги із підручників подані нижче).

На противагу розміщеним в навчальних підручниках сумнівним концепціям, заснованим на еволюційній філософії, існують більш правдоподібні (тобто, більшою мірою і повніше підтверджувані науковими фактами) концепції походження живого та неживого світу, людини, людської історії, суспільства і держави, проте відповідач свідомо не бажає допускати до викладання навчальні підручники та посібники з даними концепціями, чи залучати до укладання навчальних підручників науковців з нематеріалістичним світоглядом, що є грубим порушенням конституційної норми про людину як найвищу цінність, конституційного права дитини на свободу світогляду (ст.3,35 КУ), якісну освіту та отримання повної, об’єктивної й достовірної інформації.

Так, ст.3 Конституції України визначає людину, її життя й здоров’я, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю, – зрозуміло, що насамперед її духовне та душевне/психічне життя й здоров’я маються на увазі під життям і здоров’ям. А ст. 35 Конституції України гарантує вільний вибір світогляду. Світогляд же визначається як система принципів, знань, ідеалів, цінностей, уявлень, вірувань, поглядів на сенс і мету людського життя, які визначають діяльність індивіда або соціальної групи.

Питання походження світу і виникнення життя є стрижневими філософськими поняттями, які прямо і безпосередньо впливають на формування у дитини того чи іншого світогляду, оскільки усвідомлення дитиною свого походження, місця, ролі і призначення неминуче справляє вплив на усе її життя, формує її цінності та моральні пріоритети, розуміння добра і зла, справедливості та беззаконня, а тому викладання суто натуралістичної концепції є свавільним нав’язуванням дітям матеріалістичного (атеїстичного) світогляду та позбавляє їх можливості вільного альтернативного вибору. (при необхідності відповідні висновки спеціалістів-психологів щодо впливу викладання теорії еволюції на формування світогляду у дитини будуть представлені під час судового розгляду).

Даний факт підтверджує також один із авторів підручника „Людина і суспільство”, 11 клас, (методичний посібник для вчителя), Арцишевський Р.А., Київ, Ірпінь, 2003. Так, на с.11 слушно зазначається, що розуміння першооснови буття має величезний вплив на формування світогляду людини, і що визначення сенсу життя є однією з найвищих людських потреб.

В підручнику „Світ, людина, суспільство”, хрестоматія, 8-11 кл., Арцишевська І.П., Арцишевський Р.А., Київ, вид-во Перун, 1997, (який хоча і не належить до переліку навчальних підручників, рекомендованих МОН України для використання у ЗОНЗ на 2009-2010 рр., проте рекомендовано МОН України як підручник листом № 328 від 01.04.1997 р. й з мовчазної згоди відповідача на даний час активно використовується в навчальному процесі), при поясненні питання походження людини безпідставно надається домінуюча роль еволюційній теорії (і зокрема СТЕ), яка представлена як така, що найбільше заслуговує на довіру. В той же час інші концепції, зокрема, креаційні (креаціоністські) концепції походження живого й неживого світу, подаються як «релігійно-міфологічні», розумово неприйнятні, хоча насправді вони є великою мірою науковими й цілком розумово прийнятними, бо краще, повніше та менш суперечливо пояснюють природничі факти. Безсумнівно, що це робиться авторами підручника з метою сформувати в учнях недовіру та упереджене ставлення до креаційних концепцій.

Підтримуючи один зі світоглядів (а саме, матеріалістичний, атеїстичний), відповідач забезпечив йому цілковиту монополію в системі загальнообов’язкової освіти, тому така освіта не може бути повною та якісною й вона фактично продовжує залишатися в ролі дезінформатора учнів і студентів з питань походження живого, неживого світу, природи людини, її покликання та історії.

Викладання еволюційних гіпотез, зокрема, синтетичної теорії еволюції, в розширеному обсязі відбувається у 8-11 класах (згідно нової шкільної програми – в 9-12 класах), але нав’язування елементів цього мало наукового, а більше філософського вчення проходить червоною ниткою крізь увесь процес загальноосвітнього навчання, починаючи з дошкільних навчально-виховних установ до середніх і вищих навчальних закладів. Зокрема, ще змалку дітям закладаються вкрай суперечливі до існуючих наукових фактів ідеї про те, що нібито „вік Землі складає кілька мільярдів років”, що „динозаври вимерли десятки млн. років тому”, що „предками людей були людиноподібні мавпи” тощо. При цьому дані твердження подаються як правда, як факт, а не як гіпотези (витяг із посібника „Я і Україна” додається).

Крім цього, у посібнику „Методика викладання історії стародавнього світу в середній школі”, О.Бандровський, Афіша, 2002, вчителям прямо рекомендовано доводити учням і переконувати їх у правдивості та більшій вірогідності матеріалістичної (еволюційної) концепції виникнення життя та походження людини (витяг з посібника додається).

Також, крім допуску до викладання підручників із завідомо неточною, неповною, невірогідною, необ’єктивною та невідповідною принципу свободи світогляду науковою інформацією, відповідачем прийнято наказ №601 від 20.07.2004 р. „Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів”, п.6.3 якого вимагає обладнувати навчальні кабінети постійними експозиціями, в т.ч. і „еволюція органічного світу та його класифікація”, скоріше за все з метою наочної агітації пануючого матеріалістичного світогляду. Відповідно до наказу МОН України від 17.04.2007 р. №307 „Про затвердження переліку першочергових сучасних технічних засобів навчання кабінетів біології, хімії та математики”, для навчання рекомендуються посібники про еволюцію органів хребетних і безхребетних тварин.Отже, у сфері загальнообов’язкової освіти дітям надається (фак тично нав’язується) завідомо недостовірна інформація, яка є:

- неточною, оскільки еволюційні гіпотези є неперевірюваними, недостовірними, бо сам предмет цих гіпотез – питання походження світу – не відповідає усім шести основним вимогам наукової методології;

- неточною, оскіль ки докази еволюційних гіпотез значно слабші й менш численні за їхні спростування;

- невірогідною, оскільки події і процеси, згідно еволюційних гіпотез, мають настільки мізерний ступінь теоретичної ймовірності, що на практиці є повністю неможливими;

- неточною, оскільки еволюційні гіпотези базуютьс я нерідко на підтасуваннях або сфабрикованих даних;

- неповною, оскільки викладаються лише ті наукові факти й гіпотези, які підтверджують натуралізм/матеріалізм/еволюційне вчення;

- неповною, оскільки повноцінно й розгорнуто розглядаються лише еволюційні гіпотези;

- необ’єктивною, оскільки правдивість еволюційного вчення дітям пропонується приймати апріорно, тобто до розгляду доказів, (а нав’язування чогось на віру фактично є нав’язуванням віровчення/світогляду/філософії, а не розвитком навичок критично мислити);

- необ’єктивною, оскільки факти й гіпотези, які суперечать еволюційному вченню, замовчуються.

З наведеного видно, що дітям надається завідомо неточна, неповна, невірогідна й необ’єктивна інформація, а це може бути причиною неякісної освіти та є порушенням ЗУ „Про інформацію”. Також видно, що неповнота та необ’єктивність поданої у підручниках інформації про походження світу означає нав’язування дітям (фактично на офіційному рівні) матеріалістичного світогляду. Через таке нав’язування діти в процесі засвоєння знань у сфері загальнообов’язкової освіти позбавляються права на вільний свідомий вибір світогляду, а це є прямим порушенням ст. 35 Конституції України. Нарешті, згадане нав’язування сильно деформує світогляд дітей, тобто їхню систему принципів, знань, ідеалів, цінностей, уявлень, вірувань, поглядів на сенс і мету людського життя, а отже деформує й ушкоджує духовне життя і здоров’я людини – найголовніший з різновидів людського здоров’я і складових її життя, а це є прямим порушенням ст.3 Конституції України.

Систематичні порушення конституційних прав учнів щодо вільного вибору ними світогляду допускаються протягом усього часу діяльності відповідача МОН України з моменту його утворення і початку діяльності й по цей час; тобто практично в усіх затверджених відповідачем навчальних програмах, підручниках і посібниках, в яких міститься природознавча інформація з питань походження світу, весь час наявні порушення законодавства.

Згідно листа МОН України від 13.07.2009 № 1/9 – 477, відповідачем частково оновлено перелік і зміст навчальних програм, підручників і посібників на 2009/10 рр., проте в них і надалі подається недостовірна (неповна, необ’єктивна, невірогідна й неточна) інформація, яка порушує конституційні права дітей.

Про однобічність і упередженість у сфері освіти з питань висвітлення питання походження живого й неживого світу неодноразово переконливо та авторитетно заявляли провідні вчені та науковці, як вітчизняні таж і зарубіжні, проте звернення до МОН України та інших вищих посадових осіб держави залишаються без належного реагування, а у відповідь на їхні аргументи надходять примітивні відписки. (відповідні звернення та відповіді на них додаються).

Крім того, в Україні протягом 2008-2009 рр. проведено три Міжнародні науково-практичні конференції, учасники яких – спеціалісти з багатьох галузей науки, освіти та державної влади, представники різних релігійних конфесій – висловили переконання у необхідності докорінної зміни освітньої парадигми та забезпечення реальної свободи й рівноправності світобачень. (відповідні тексти резолюцій конференцій додаються).

Інститут підготував проекти програм і підручників двох навчальних предметів (курсів) для введення їх на факультативній основі у середні школи: „Природознавство з позицій християнського світогляду” та „Історія Землі: креаційне пояснення”, які за суто суб’єктивних причин (повністю необґрунтовані негативні рецензії експертів – працівників АПНУ та НАНУ) були відхилені відповідачем. У цьому видно протиправне небажання відповідача вводити до шкільних курсів предмети альтернативного світоглядного характеру. (відповідні програми курсів, тексти рецензій та наші спростування їх додаються).

Також, основні положення еволюційних гіпотез в більшій чи меншій мірі заперечуються й зарубіжними авторитетними науковцями, більшість з яких притримуються переконання, що походження живого й неживого світу не могло відбутися без участі зовнішнього Розумного джерела. Так, у 2006 році 514 видатних американських вчених, серед яких близько третини біологи, підписали документ під назвою „Ми віримо”, в якому висловили сумніви щодо наукової обґрунтованості еволюційної теорії.

Оскільки даний позов є публічним, тобто зачіпає інтереси значної кількості населення України, то додатковою підставою для його задоволення є той факт, що, згідно соціологічного опитування, яке проводилося 11–20 жовтня 2008 року Київським міжнародним інститутом соціології і Центром „Соціальні індикатори” (в рамках Програми міжнародного соціального дослідження ISSP воно відбувалося одночасно у 45 країнах світу, копія результатів соцопитування додається), 74% населення України вважають себе віруючими в Бога, серед них 91% – християнами; з них 88% вірять в персоніфікованого Бога, так що загалом близько половини усіх громадян України вірять в інтелектуальне створення світу та походження людини.Таким чином, неправомірність діянь (дій і бездіяльності) відповідача у сфері загальнообов’язкової освіти полягає у порушенні встановленого ст.19 Конституції України обов’язку діяти та реалізовувати державну політику у сфері загальнообов’язкової освіти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений чинним законодавством, що привело до систематичного порушення конституційних прав дітей протягом усіх 13 років дії чинної Конституції України і проявляється і в даний час через свідоме, насильницьке і послідовне нав’язування у безальтернативному порядку у вигляді наукового світогляду монополії матеріалістичного (атеїстичного) світогляду шляхом правового закріплення його в актах МОН України та шляхом подання учням у навчальному процесі завідомо недостовірної, неповної, необ’єктивної, невірогідної, неточної інформації з питань походження живого і неживого світу, в т.ч. виникнення та розвитку людини і суспільства, що має прямий і безпосередній вплив на формування у дитини світогляду, чим порушено її право на вільний вибір світогляду, що виявилося:

1. у повній бездіяльності відпов ідача МОН України:

- щодо реалізації норм прямої дії Конституції України (ст.ст. 3,21,23,24,28 і особливо ст.35 про свободу вибору світогляду) при підготовці та прийнятті своїх нормативно-правових актів і рішень у сфері освіти;

- щодо розробки та обгрунтування нової концепції державної політики, згідно Преамбули та ст.ст. 3,21,23,24,28,35 Конституції України, ЗУ „Про освіту” і Положення про МОН України;

- щодо підготовки та представлення пропозицій по удосконаленню законодавства про освіту шляхом приведення його у відповідність до Конституції України згідно ЗУ „Про освіту” і Положення про МОН України;

2. у встановленні стандартів знань з навчальних предметів у навчальних програмах у сфері загальнообов’язкової середньої освіти, які:

- повністю ігнорують конституційну норму прямої дії про свободу вибору світогляду і надають явну пріоритетність лише матеріалістичному світогляду у різних його різновидах (діалектико-матеріалістичний, науковий, гуманістичний, політехнічний тощо), зокрема, в стандартах знань в навчальних програмах з наступних дисциплін: „Людина і суспільство”, „Біологія”, „Природознавство”, „Географія. Економіка”, “Історія України”. „Історія стародавнього світу”, „Фізика. Астрономія”, „Я і Україна”, згідно листа МОН України від 13.07.2009 № 1/9 – 477;

- передбачають викладання навчальних предметів на основі науково неповної та світоглядно однобічної, а тому необ’єктивної інформації, і не ставлять вимоги враховувати при викладі світоглядних питань останніх наукових відкриттів і досягнень;

3. у допуску та рекомендуванні до використання у навчальному процесі підручників і посібників, які містять завідомо неточну, неповну, недостовірну, необ’єктивну та світоглядно однобічну інформацію щодо питань виникнення живого та неживого світу, природи та історії людини і людства згідно Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2009/10 навчальному році і Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2009/10 навчальному році, згідно листа МОН України від 13.07.09 № 1/9 – 477;

4. прийнятті інших рішень у сфері регулювання навчального процесу, якими безпідставно надається домінуюча роль матеріалістичному світогляду у формі теорії еволюції, зокрема, наказ № 601 від 20.07.2004 р. „Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів”, наказ МОН України від 17.04.2007 р. № 307 „Про затвердження переліку першочергових сучасних технічних засобів навчання кабінетів біології, хімії та математики”, наказ № 865 від 18.09.2008 р. „Про затвердження Програм зовнішнього незалежного оцінювання” – в частині подання недостовірної інформації про походження живого та неживого світу;

5. безпідставній відмові допустити для використання у навчальному процесі програми нових предметів/курсів, підручники та посібники, складені авторами з нематеріалістичним світоглядом та які містять контраргументи до безроздільно панівного у школах матеріалістичного світогляду.Остання відмова відповідача усунути порушення конституційних прав дитини за нашою заявою надана 06 листопада 2008 р., а заява Інституту з пропозиціями та вимогами від 04 березня 2008 р. взагалі була залишена без відповіді відповідача, і його неправомірні діяння тривають і надалі, тому передбачений ст.99 КАС України річний строк для звернення до суду нами дотримано.

Оскільки відповідач знаходиться у місті Києві, то відповідно до ст.19 ч.3 КАС України, даний спір повинен розглядатися окружним адміністративним судом м. Києва.

На підставі вищенаведеного та керуючись Преамбулою і ст.ст. 3,8,21,23,24,28,35 Конституції України, ст.ст. 6,8,17,19,158 КАС України, ст.5 ЗУ „Про інформацію”, ст. 6 ЗУ „Про освіту”, ст. 5 ЗУ „Про загальну середню освіту”,п р о с и м о :1. Прийняти позовну заяву до розгляду .

2. В порядку підготовчого провадження витребувати від відповідача:

2.1. навчальні програми, підручники та посібники, згідно поданого списку, – в разі заперечення представників відповідача проти позовних вимог;

2.2. підтвердження заяви Інституту від 04.03.2008 р. з пропозиціями усунення порушень конституційних прав дітей у сфері освіти, врученої 04.03.2008 р. особисто Міністру освіти, на яку Інститут досі не отримав відповіді.

3. Ухвалити постанову, якою визнати неправомірними дії відповідача Міністерства освіти та науки України у сфері загальнообов’язкової освіти щодо порушення конституційних прав дитини на вільний вибір світогляду через свідоме насильницьке нав’язування учням монополії матеріалістичного світогляду у системі державної загальнообов’язкової середньої освіти шляхом встановлення стандартів знань з навчальних предметів у навчальних програмах, зокрема, з наступних дисциплін: „Людина і суспільство”, „Біологія”, „Природознавство”, „Географія. Економіка”, “Історія України. Всесвітня історія”, „Фізика. Астрономія”, „Я і Україна”, згідно листа МОН України від 13.07.09 № 1/9 – 477, які, по-перше, ігнорують конституційну норму прямої дії про свободу вибору світогляду і надають явну пріоритетність лише матеріалістичному світогляду у різних його різновидах (діалектико-матеріалістичний, науковий, гуманістичний, політехнічний тощо), а, по-друге, вимагають викладати навчальні предмети на основі науково неповної та світоглядно однобічної, а тому необ’єктивної інформації, та не вимагають враховувати при викладі світоглядних питань останніх наукових відкриттів і досягнень.

4. Зобов’язати відповідача МОН України привести у відповідність із статтями прямої дії Конституції України (ст.ст. 3,8,21,23,24,28,35) видані раніше рішення та інші акти щодо встановлення стандартів знань з навчальних предметів у навчальних програмах та допуску навчальних підручників і методичних посібників для використання в навчально-виховному процесі, а також інших рішень у сфері регулювання навчального процесу, якими безпідставно надається домінуюча роль матеріалістичному світогляду у формі теорії еволюції, зокрема згідно листа МОН України від 13.07.09 № 1/9 - 477, наказ № 601 від 20.07.2004 р., наказ № 507 від 17.04.2007 р., наказ № 865 від 18.09.2008 р., листи, в яких:

- повноцінно та в рівному обсязі (а краще в обсязі, який відповідає мірі підтверджуваності гіпотези науковими фактами) розглядати усі світоглядні питання навчальних предметів, і перш за все концепції походження живого й неживого світів (Всесвіту, життя, видів, людини тощо), а саме дві альтернативні з них – Розумного Задуму (теїстичну, інтелектуальну, креаційну) концепцію та натуралістичну (атеїстичну, матеріалістичну, еволюційну) концепцію;

- при розгляді кожної з цих концепцій в навчальних програмах передбачити вимогу обов’язкового розгляду не лише сильних, але й слабких сторін кожної з концепцій, тобто перелічувати наукові факти, які вкладаються в дану гіпотезу, та факти, які суперечать їй;

- зокрема, зобов’язати відповідача у відповідності з правом учнів на свободу вибору світогляду (ст. 35 Конституції України) змінити та затвердити редакції програм навчальних предметів середніх шкіл наступним чином:

4.1. У тексті програми МОН “Фізика. Астрономія”, 7–12 кл.:

- на с. 2 слова „Головна мета навчання фiзики в середнiй школi полягає в розвитку особистостi учнiв засобами фiзики як навчального предмета, зокрема завдяки формуванню в них фізичних знань, наукового свiтогляду i вiдповiдного стилю мислення, екологiчної культури, розвитку в них експериментальних умiнь i дослiдницьких навикiв, творчих здiбностей i схильностi до креативного мислення.” змінити на „Головна мета навчання фiзики в середнiй школi полягає в розвитку особистостi учнiв засобами фiзики як навчального предмета, зокрема завдяки формуванню в них фізичних знань, світобачення і духовності учнів на основі принципу свободи світогляду, формуванню екологiчної культури, розвитку в них експериментальних умiнь i дослiдницьких навикiв, творчих здiбностей i схильностi до креативного мислення. Це зобов’язує всі світоглядові питання курсу фізики розглядати з позицій досягнень сучасної фізичної науки та протилежних світоглядів – Розумного Задуму (креаційного) та матеріалістичного (атеїстичного).”;

- на с. 3 слова „Завданнями курсу фiзики старшої школи є: ... формування наукового свiтогляду учнiв, розкриття ролi фiзичного знання...” змінити на „Завданнями курсу фiзики старшої школи є: ... формування свiтогляду учнів на основі їхнього права на свободу вибору світогляду, розкриття ролi фiзичного знання з позицій двох протилежних світоглядів – Розумного Задуму (креаційного) та матеріалістичного (атеїстичного)...”;

- на с. 27 слова „Головною метою вивчення астрономії є формування загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.” змінити на „Головною метою вивчення астрономії є формування загальнокультурної компетентності та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, виникнення і розвитку небесних тіл та Всесвіту в цілому, і формування світобачення і духовності учнів на цій основі та на основі принципу свободи світогляду. Це зобов’язує всі світоглядові питання курсу астрономії (виникнення і розвиток Всесвіту в цілому, його підсистем та окремих небесних тіл тощо) розглядати з позицій досягнень сучасної астрономічної науки та протилежних світоглядів – Розумного Задуму (креаційного) та матеріалістичного (атеїстичного).”.

4.2. У тексті програми МОН “ Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.” , „Історія стародавнього світу”, 6 кл.:

- на с. 2 до засад змісту курсу додати окремим пунктом: „Вивчення всього навчального матеріалу курсу історії здійснюється на основі досягнень сучасної історичної науки та з позицій двох протилежних світоглядів – Розумного Задуму (креаційного) та матеріалістичного (атеїстичного)”.

4.3. У тексті прогр ами МОН “Біологія”, 7-11 кл.:

- на с. 1 слова „Шкільний предмет “Біологія” належить до освітньої галузі “Природознавство”, яка передбачає формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі” змінити на „Шкільний предмет “Біологія” належить до освітньої галузі “Природознавство”, яка передбачає формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі на основі права на свободу вибору світогляду та з позицій протилежних світоглядів – Розумного Задуму (креаційного) та матеріалістичного (атеїстичного).”;

- на с. 2 слова „...Становлення наукового світогляду; формування емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей.” змінити на „...формування емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей та формування на цій основі сучасного світобачення, особистості і духовності учнів. Це передбачає розглядати всі світоглядові питання курсу біології (виникнення і розвиток життя, його видів та людини) з позицій досягнень сучасної біологічної науки та протилежних світоглядів – Розумного Задуму (креаційного) та матеріалістичного (атеїстичного).”.

4.4. У тексті про грами МОН “Географія. Економіка”, 6-11 кл.:

- на с. 1 слова „Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.” змінити на „Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування світобачення і духовності учнів на основі принципу свободи світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому. Це зобов’язує розглядати всі світоглядові питання курсу географії (виникнення і розвиток Землі в цілому, окремих геологічних формувань, материків, океанів, хронологію подій тощо) з позицій досягнень сучасної географічної науки та протилежних світоглядів – Розумного Задуму (креаційного) та матеріалістичного (атеїстичного).”

4.5. У тексті програми МОН “Природознавство”, 5-6 кл. :

- на с. 1 слова „Шкільний курс “Природознавство” є інтегрованим, пропедевтичним курсом, головну мету якого становить формування в учнів уявлень про цілісність природи та місце людини в ній...” змінити на „Шкільний курс “Природознавство” є інтегрованим, пропедевтичним курсом, головну мету якого становить формування в учнів уявлень про цілісність природи та місце людини в ній з позицій досягнень сучасної науки та протилежних світоглядів – Розумного Задуму (креаційного) та матеріалістичного (атеїстичного)...”.

5. З метою сприяння ефективному виконанню рішення суду із заявлених вище вимог зобов’язати відповідача при створенні ним в системі МОН України робочої групи створювати її з представників зацікавлених сторін на паритетних засадах.

6. На час підготовки підручників із запропонованими нами змінами у навчальних програмах зобов’язати МОН України прийняти відповідні заходи шляхом інформування загальноосвітніх навчальних закладів щодо обов’язкового повідомлення учнів про всі факти наведення у шкільних підручниках неточної, неповної, невірогідної, необ’єктивної та суперечливої нормі свободи вибору світогляду наукової інформації, яка використана для обґрунтування еволюційних гіпотез по всіх навчальних предметах.

7. Розгляд справи провести із обов’язковим фіксуванням судового процесу за д опомогою звукозаписувальних технічних пристроїв.Додатки:

- копія позовної заяви;

- копії свідоцтв про народження дитини – 34 шт.;

- копія листа-відповіді МОН України від 06.11.2008 р. – 2 шт.;

- копії звернень Інституту та копії відповідей МОН України на них – 12 шт. ;

- витяги із підручників – 50 шт.;

- список навчальних програм, підручників та посібників, які слід витребувати від відповідача в разі заперечення представників відповідача проти позовних вимог – 2 шт.;

- копії резолюц ій конференцій – 8 шт.;

- результати соцопитування – 2 шт.;

- копія звернення зарубіжних науковців – 2 шт.;

- проек ти програм альтернативних курсів – 4 шт.;

- тексти рецензій на проект а льтернативного курсу та спростування рецензій – 4 шт.;

- копії прес-рел ізів прес-конференцій Інституту – 8 шт.;

- копії статуту Інституту, сві доцтва про реєстрацію Інституту – 2 шт.;

- протокол загальних зборів Ін ституту – 2 шт.;

- квитанція про сплату судового збору – 1 шт.


21 жовтня 2009 р.

________________ Городицький Р.З.


________________ Андрущакевич М.А.________________ Николаїш ин Б.Н.________________ Шепетько В.І.________________ Лисенко Н.Ю.________________ Федис Л.І.___________ _____ М’яснікова Л.І.________________ Козій Т.В.
________________ Рудий Б.А.

(виконавчий директор ГО „Інститут проблем
походження і розвитку Всесвіту і життя”)